KuirFest Çağırıyor!:
Film Kültürlerini Kuiryantelleştirmek Konferansı

Pembe Hayat KuirFest, 10. yılına “QueerConf-1 / Queerentalize Film Cultures / Film Kültürlerini Kuiryantelleştirmek” konferansı ile başlıyor. Devam eden Covid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze etkinliklerini ve festivali 2021 Eylül ayına taşıyan Pembe Hayat KuirFest; 26-28 Şubat 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştireceği Film Kültürlerini Kuiryantelleştirmek konferansı ile kuir sanatçıları, sinemacıları, akademisyenleri, aktivistleri ve kültür endüstrisi emekçilerini çevrimiçi bir araya getirmeyi hedefliyor.

 

KuirFest, Türkiye’nin ilk ve tek kuir film festivali olarak, başlangıcından bu yana, güçlendirici kuir imge ve hikayelere, öz-temsiliyete ve sinemanın ve sanatın normatif yapısını bozan alternatif sanat formlarına ve üretim biçimlerine alan açıyor.

 

Sinema çalışmalarında akademiyi yıllarca domine eden temsil odaklı anlayışın, sinemanın estetik, politik, coğrafik ve kültürel imkanlarını ortaya çıkarma noktasında yetersiz kaldığı, 80’lerden başlayarak pek çok akademisyenin tartıştığı bir konu. Sinemanın ekranın ötesindeki yansımalarına bakma fikri, konferansın eksenini film kültürleri olarak belirlememizde etkili oldu.

 

Film Kültürlerini Kuiryantelleştirmek, kuir sinemanın üretim, gösterim, dağıtım ilişkilerinin tartışılabileceği, seyirci ve komünite deneyimlerinin masaya yatırılacağı bir alan sunuyor. Konferans, film kültürleri tartışmalarının çeperinde kalan Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika (SWANA)* bölgesini merkezine alıyor.

 

Üç gün sürecek Film Kültürlerini Kuiryantelleştirmek Konferansı, kuir film festivallerinden, kolektif üretim ağlarına, programlama ve gösterim mekanizmalarından seyirci deneyimlerine yer verecek oturumlarıyla film kültürü çalışmalarının geniş bağlamına Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika (SWANA) bölgesi ve diasporalarından kuir perspektifler getirmeyi planlıyor.

 

Konferans “Türkiye’de Kuir Sinema ve Kuir Film Kültürleri” oturumu için;

 

  • Seyirci deneyiminin kuirleştirilmesi, kuir seyirci deneyimleri
  • Görsel-işitsel arşivlere kuir yaklaşımlar ve kuir arşivler
  • Kuir üretim pratikleri, kuir kolektifler
  • Dağıtım ve gösterimde kuir imkanlar/ imkansızlıklar
  • Kuir starlar, fan kültürleri

 

gibi sinema perdesinin ötesindeki sosyal, kültürel, ekonomik, politik ilişkilere  ve deneyimlere yer veren video-essay ve sunum bildirilerine açılmıştır. 300 kelimeyi geçmeyecek bildiri özetlerinin, özgeçmiş ile birlikte  6 Aralık 2020 saat 23.59’a kadar, kuirfestkonferans@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur.

 

Kabul edilen sunumlar ya da video essayler 21 Aralık 2020 tarihinde mail yoluyla açıklanacaktır.

 

Online gerçekleştirilecek olan konferans, İngilizce oturumlarda Türkçe çeviri desteğiyle gerçekleşecektir. Bu sebeple seçilen katılımcıların en geç 15 Ocak 2021 tarihine kadar sunum metninin tamamını ve/veya video-essaylerin son halini konferans ekibine iletilmesi gerekmektedir. 

 

Konferansa dahil olan yazılı ve görsel üretimler, dijital ve basılı formlarda konferans sonrasında yayınlanacaktır.

 

Funded by the International Relief Fund of the German Federal Foreign Office, the Goethe-Institut, and other partners: www.goethe.de/relieffund


*S.W.A.N.A., sömürgeci, Avrupa-merkezli ve oryantalist kökenleri olan, insanlarımızı tek bir kavram altında toplamak, kontrol altında tutmak ve insanlığından mahrum bırakmak için uydurulmuş Orta Doğu, Yakın Doğu, Arap Dünyası veya İslam Dünyası kavramları yerine; Güney Batı Asya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bölge için kullanılmak üzere, sömürgecilik karşıtı bir sözcüktür. SWANA sözcüğünü, topluluklarımızın çeşitliliğine hitap etmek ve kurtuluş davamızda en kırılgan parçalarımıza destek çıkmak adına kullanıyoruz.

Kaynak: https://swanaalliance.com/about

QueerFest Calls!:

Queerentalize Film Cultures Conference

 

Pink Life QueerFest kicks off its 10th edition with “QueerConf-1 / Queerentalize Film Cultures” Conference. Postponing its face-to-face activities and film festival to September 2021 due to the ongoing Covid-19 pandemic, Pink Life QueerFest is aiming to bring together queer artists, filmmakers, academics, activists, and culture industry workers in its online conference “Queerentalize Film Cultures” during 26 -28 February 2021.

 

Turkey’s first and only queer film festival, QueerFest has been providing room for empowering queer images and stories, self-representation, and alternative forms of art and production that deconstruct the normative structure of art since its emergence till today.

 

Beginning with 1980s, there has been a discussion among academics concerning the insufficiency of the representation-based mentality that has dominated the academy in film studies as regards unveiling the aesthetic, political, geographical, and cultural opportunities of cinema. The idea of looking at reflections of cinema beyond the screen has played a role in our designating film cultures as the main focus of the conference.

 

Queerentalize Film Cultures Conference opens up a space where the relations of production, screening, and distribution of queer cinema can be debated and the experiences of the audience and community can be discussed in detail. The conference focuses on the Southwest Asia and North Africa (SWANA) region that lies in the periphery of debates on film cultures.

 

Lasting for three days, Queerentalize Film Cultures Conference plans to bring queer perspectives from the Southwest Asia and North Africa (SWANA) region and its diasporas into the wide context of film culture studies through its sessions that will address a variety of issues including queer film festivals, collective networks of production, programming and screening mechanisms, and audience experiences. 

 

For “Queer Cinema and Queer Film Cultures in Turkey” session, the conference is open to video-essays and presentation papers that deal with social, cultural, economic, and political relations and experiences beyond the cinema screen such as:

 

  • Queerizing the audience experience, queer audience experiences
  • Queer approaches to audiovisual archives and queer archives
  • Queer production practices, queer collectives
  • Queer opportunities / lack of opportunities in distribution and screening
  • Queer stars, fan cultures.

 

Paper abstracts not exceeding 300 words are requested to be sent together with a CV to kuirfestkonferans@gmail.com until 23:59, 6 December 2020.

 

Presentations or video essays that are accepted will be announced via email on 21 December 2020.

 

The conference will take place online, and there will be simultaneous interpretation into Turkish during sessions in English. For this reason, the selected participants are expected to have sent the complete text of their presentations and/or the latest version of their video-essays to the conference team until 15 January 2021 the latest.

 

Written and visual productions presented in the conference will be made available in digital and published forms after the conference.

 

Funded by the International Relief Fund of the German Federal Foreign Office, the Goethe-Institut, and other partners: www.goethe.de/relieffund

*S.W.A.N.A. is a decolonial word for the South West Asian/ North African (S.W.A.N.A.) region in place of Middle Eastern, Near Eastern, Arab World or Islamic World that have colonial, Eurocentric, and Orientalist origins and are created to conflate, contain and dehumanize our people. We use SWANA to speak to the diversity of our communities and to forward the most vulnerable in our liberation.